Adatvédelem

Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatvédelmi tájékoztató

 

 

1. Az adatkezelő és képviselőjének kiléte, elérhetőségei, az adatvédelmi tisztségviselő elérhetősége

Adatkezelő: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság)
Adatkezelő képviselője: Füri András, igazgató
Adatkezelő elérhetőségei:
 Székhely: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy
 Ügyfélfogadási iroda: 1121 Budapest, Költő u. 21.Postacím: 1525 Budapest, Pf.: 86.
 Hivatali Kapu cím: DINPI
 E-mail cím: dinpi@dinpi.hu
 Telefon: 06-1/391-4610Fax: 06-1/200-1168
 Honlap: www.dunaipoly.hu
Az adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei: konyag@dinpi.hu

2. A hírlevélre feliratkozáshoz kapcsolódó adatkezelés

2.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

A hírlevél szolgáltatásunkkal összefüggésben kizárólag az Ön által megadott e-mail címnek a kezelése történik, annak érdekében, hogy a megadott elektronikus levelezési címre aktuális hírlevelünket, annak megjelenését követően eljuttassuk.

2.2. Az adatkezelés jogalapja

Az Ön hozzájárulása.

2.3. Az adatkezelés, illetve az adatok tárolásának időtartama

Az Igazgatóság az adatokat az Ön által adott hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hírlevélről bármikor leiratkozhat a kiküldött hírlevélben található leiratkozás linkre kattintással.


3. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

a) hozzáférési jog
Ön az1. pontban rögzített elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a visszajelzést kapjon arról, hogy adatainak a kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon:
- az adatkezelés céljáról, 
- a személyes adatok kategóriáiról,
- az adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy annak meghatározása szempontjairól, 
- a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogáról.

b) helyesbítéshez való jog
Ön az 1. pontban rögzített elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy kérelmezz, hogy az Igazgatóság késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat, tovább kérje hiányos adatainak kiegészítését.

c) törléshez („elfeledtetéshez” való jog) való jog
Ön az 1. pontban rögzített elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy kérelmezze, hogy az Igazgatóság késedelem nélkül törölje személyes adatait, az Igazgatóság pedig köteles az adatokat késedelem nélkül törölni, ha a személyes adatok kezelésére már nincs szükség, abból a célból, amelyre gyűjtötték, vagy ha Ön visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, illetve ha a személyes adatokat jogellenes kezelte az Igazgatóság, valamint ha az adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

d) a korlátozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy kérje az adatkezelés korlátozását, - ha vitatja az adatok pontosságát, a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Igazgatóság ellenőrizze az adatok pontosságát,- ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri a felhasználásuk korlátozását, - ha az Igazgatóságnak már nincs szüksége az adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy- ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

e) visszavonáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. Hozzájárulásának visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

f) adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az Igazgatóság rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés automatizált módon történik.g) felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának joga
Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax szám: +36 (1) 391-1410; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://www.naih.hu) panasszal fordulhat, ha véleménye szerint személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Rendezvényen való részvételhez kapcsolódó adatvédelmi tájékoztató

1. Az adatkezelő és képviselőjének kiléte, elérhetőségei, az adatvédelmi tisztségviselő elérhetősége

Adatkezelő: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság)
Adatkezelő képviselője: Füri András, igazgató
Adatkezelő elérhetőségei:
 Székhely: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy
 Ügyfélfogadási iroda: 1121 Budapest, Költő u. 21.Postacím: 1525 Budapest, Pf.: 86.
 Hivatali Kapu cím: DINPI
 E-mail cím: dinpi@dinpi.hu
 Telefon: 06-1/391-4610Fax: 06-1/200-1168
 Honlap: www.dunaipoly.hu
Az adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei: konyag@dinpi.hu

2. A hírlevélre feliratkozáshoz kapcsolódó adatkezelés

2.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

A rendezvényeken kizárólag az Ön által megadott e-mail cím és esetlegesen Önről vagy kiskorú hozzátartozójáról készült fénykép-, hang- és videofelvétel  (továbbiakban: Adat/Személyes adat) kezelése történik, annak érdekében, hogy a megadott elektronikus levelezési címre az aktuális hírlevelünket, annak megjelenését követően eljuttassuk, illetve a fényképeket a kiadványainkban rendezvényeink népszerűsítésére használhassuk. Más, egyéb célra az Ön által megadott e-mail cím és fénykép nem kerül felhasználásra, az harmadik személy részére nem kerül továbbadásra.

2.2. Az adatkezelés jogalapja

Az Ön hozzájárulása.

2.3. Az adatkezelés, illetve az adatok tárolásának időtartama

Az Igazgatóság az adatokat az Ön által adott hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hírlevélről bármikor leiratkozhat a kiküldött hírlevélben található leiratkozás linkre kattintással.


3. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

a) hozzáférési jog
Ön az1. pontban rögzített elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a visszajelzést kapjon arról, hogy adatainak a kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon:
- az adatkezelés céljáról,
- a személyes adatok kategóriáiról,
- az adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy annak meghatározása szempontjairól,
- a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogáról.

b) helyesbítéshez való jog
Ön az 1. pontban rögzített elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy kérelmezz, hogy az Igazgatóság késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat, tovább kérje hiányos adatainak kiegészítését.

c) törléshez („elfeledtetéshez” való jog) való jog
Ön az 1. pontban rögzített elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy kérelmezze, hogy az Igazgatóság késedelem nélkül törölje személyes adatait, az Igazgatóság pedig köteles az adatokat késedelem nélkül törölni, ha a személyes adatok kezelésére már nincs szükség, abból a célból, amelyre gyűjtötték, vagy ha Ön visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, illetve ha a személyes adatokat jogellenes kezelte az Igazgatóság, valamint ha az adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

d) a korlátozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy kérje az adatkezelés korlátozását, - ha vitatja az adatok pontosságát, a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Igazgatóság ellenőrizze az adatok pontosságát,- ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri a felhasználásuk korlátozását, - ha az Igazgatóságnak már nincs szüksége az adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy- ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

e) visszavonáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. Hozzájárulásának visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

f) adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az Igazgatóság rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés automatizált módon történik.g) felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának joga
Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax szám: +36 (1) 391-1410; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://www.naih.hu) panasszal fordulhat, ha véleménye szerint személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 

Webshop szolgáltatás működtetéséhez kapcsolódó adatvédelmi tájékoztató

1. Az adatkezelő és képviselőjének kiléte, elérhetőségei, az adatvédelmi tisztségviselő elérhetősége

 • Adatkezelő: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság)
 • Adatkezelő képviselője: Füri András, igazgató
 • Adatkezelő elérhetőségei:
 • Székhely: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy
 • Ügyfélfogadási iroda: 1121 Budapest, Költő u. 21.
 • Postacím: 1525 Budapest, Pf.: 86.
 • Hivatali Kapu cím: DINPI
 • E-mail cím: dinpi@dinpi.hu
 • Telefon: 06-1/391-4610
 • Fax: 06-1/200-1168
 • Honlap: www.dunaipoly.hu

Az adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei: konyag@dinpi.hu

2. Weboldalon található elektronikus áruház (a továbbiakban: Webshop) működtetéséhez kapcsolódó adatkezelés

2.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

A Webshop szolgáltatás működtetéséhez összefüggésben kizárólag az Ön által megadott személyes adatok (név, e-mail cím, lakhely, telefonszám, postázási cím) kezelése történik, az Ön által rögzített on-line megrendelés teljesítése érdekében.

2.2. Az adatkezelés jogalapja

Az Igazgatóság és Ön között létrejött szerződés teljesítése. A személyes adatok megadása a szerződés megkötésének és teljesítésének előfeltétele. Amennyiben a Webshop on-line felületén kért személyes adatokat Ön nem adja meg, abban az esetben a szerződés nem köthető meg, a megrendelés nem teljesíthető.

2.3. Az adatkezelés, illetve az adatok tárolásának időtartama

Az Igazgatóság az adatokat az Ön által rögzített on-line megrendelés teljesítéséig illetve a számlán szereplő adatokat a vonatkozó jogszabályokban foglalt időtartamig kezeli.

2.4. A személyes adatok címzettje

Amennyiben a megrendelés rögzítésekor nem személyes átvétel szállítási módot rögzített, abban az esetben az Ön által megadott személyes adatok a szerződés teljesítése érdekében harmadik féllel (szállító) közlésre kerülnek.

3. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

a) hozzáférési jog
Ön az 1. pontban rögzített elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a visszajelzést kapjon arról, hogy adatainak a kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon:- az adatkezelés céljáról, - a személyes adatok kategóriáiról,- az adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy annak meghatározása szempontjairól, - a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogáról.

b) helyesbítéshez való jog

Ön az 1. pontban rögzített elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy kérelmezz, hogy az Igazgatóság késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat, tovább kérje hiányos adatainak kiegészítését.
c) törléshez („elfeledtetéshez” való jog) való jog
Ön az 1. pontban rögzített elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy kérelmezze, hogy az Igazgatóság késedelem nélkül törölje személyes adatait, az Igazgatóság pedig köteles az adatokat késedelem nélkül törölni, ha a személyes adatok kezelésére már nincs szükség, abból a célból, amelyre gyűjtötték, illetve ha a személyes adatokat jogellenes kezelte az Igazgatóság, valamint ha az adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

d) a korlátozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy kérje az adatkezelés korlátozását,
- ha vitatja az adatok pontosságát, a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Igazgatóság ellenőrizze az adatok pontosságát,
- ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri a felhasználásuk korlátozását,
- ha az Igazgatóságnak már nincs szüksége az adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
- ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

e) adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az Igazgatóság rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés automatizált módon történik.

f) felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának joga
Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax szám: +36 (1) 391-1410; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://www.naih.hu) panasszal fordulhat, ha véleménye szerint személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósághoz érkezett álláspályázatok/önéletrajzok kezelésével kapcsolatos adatkezelési tájékoztató


1.      
Az adatkezelő és képviselőjének kiléte, elérhetőségei, az adatvédelmi tisztségviselő elérhetősége

Adatkezelő: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság)
Adatkezelő képviselője: Füri András, igazgató
Adatkezelő elérhetőségei: Székhely: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy Ügyfélfogadási iroda: 1121 Budapest, Költő u. 21. Postacím: 1525 Budapest, Pf.: 86. Hivatali Kapu cím: DINPI E-mail cím: dinpi@dinpi.hu Telefon: 06-1/391-4610 Fax: 06-1/200-1168 Honlap: www.dunaipoly.hu
Az adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei: konyag@dinpi.hu

2.  
Az adatkezelés jogalapja és célja, a kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja: a megfelelő munkaerő kiválasztása.
Az adatkezelés jogalapja: az álláshirdetésre jelentkező hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: a pályázó által az önéletrajzban, illetve a pályázatban megadott személyes adatok.

3.  
Az adatkezelés, illetve az adatok tárolásának időtartama

a) Az álláshirdetésre megküldött anyagok a pályázati eljárás lezárultát követő 90 napig kerülnek megőrzésre, ezt követően a teljes pályázati anyag megsemmisítésre kerül.

b) Az állást betöltő személy pályázati anyaga a személyi anyag részét képezi, amelynek megőrzése az arra irányadó jogszabály által előírt ideig történik.

c) Nem az Igazgatóság által kiírt álláspályázat keretében megküldött önéletrajzok esetén az Igazgatóság beszerezheti az érintett hozzájárulását az önéletrajz legfeljebb 6 hónapig tartó kezeléséhez, a későbbi állásajánlatokról történő értesítés céljából. Amennyiben a hozzájáruló nyilatkozat a felhívásban megjelölt időpontig nem érkezik meg, vagy egyébként az Igazgatóság megítélése szerint az önéletrajz további őrzése, ezáltal a nyilatkozat beszerzése nem indokolt, az önéletrajz haladéktalanul megsemmisítésre kerül. Egyebekben a hozzájárulás megérkezésétől számított, a jelentkező által a hozzájárulásban megjelölt időtartam, de legfeljebb 6 hónap elteltével az önéletrajzok megsemmisítésre kerülnek.

4.  
Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban    

a)     hozzáférési jog
Ön az 1. pontban rögzített elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a visszajelzést kapjon arról, hogy adatainak a kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon: - az adatkezelés céljáról, - a személyes adatok kategóriáiról, - az adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy annak meghatározása szempontjairól, - a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogáról.  

b)     helyesbítéshez való jog
Ön az 1. pontban rögzített elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy kérelmezz, hogy az Igazgatóság késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat, tovább kérje hiányos adatainak kiegészítését.  

c)     törléshez („elfeledtetéshez” való jog) való jog
Ön az 1. pontban rögzített elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy kérelmezze, hogy az Igazgatóság késedelem nélkül törölje személyes adatait, az Igazgatóság pedig köteles az adatokat késedelem nélkül törölni, ha a személyes adatok kezelésére már nincs szükség, abból a célból, amelyre gyűjtötték, vagy ha Ön visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, illetve ha a személyes adatokat jogellenes kezelte az Igazgatóság, valamint ha az adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.  

d)     a korlátozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy kérje az adatkezelés korlátozását,
-         ha vitatja az adatok pontosságát, a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Igazgatóság ellenőrizze az adatok pontosságát,
-         ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri a felhasználásuk korlátozását,
-         ha az Igazgatóságnak már nincs szüksége az adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
-         ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.  

e)     visszavonáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. Hozzájárulásának visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.   f)     adathordozhatósághoz való jog Ön jogosult arra, hogy az Igazgatóság rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés automatizált módon történik.  

g)     felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának joga
Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax szám: +36 (1) 391-1410; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://www.naih.hu) panasszal fordulhat, ha véleménye szerint személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató 


1.      
Az adatkezelő és képviselőjének kiléte, elérhetőségei, az adatvédelmi tisztségviselő elérhetősége

Adatkezelő: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság)
Adatkezelő képviselője: Füri András, igazgató
Adatkezelő elérhetőségei:
Székhely: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy
Ügyfélfogadási iroda: 1121 Budapest, Költő u. 21.
Postacím: 1525 Budapest, Pf.: 86.
Hivatali Kapu cím: DINPI
E-mail cím: dinpi@dinpi.hu
Telefon: 06-1/391-4610
Fax: 06-1/200-1168
Honlap: www.dunaipoly.hu

Az adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei: konyag@dinpi.hu

2.  
Az adatkezelés jogalapja és célja, a kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja az elektronikus ügyintézés körében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvénynek (a továbbiakban: E-ügyintézési tv), valamint az adott ügytípusra irányadó törvényi rendelkezéseknek való megfelelés.

Az adatkezelés jogalapja az ügyfél kérelmére, kezdeményezésére indult ügyben együttműködő szervnél rendelkezésre álló, az ügy elintézéséhez szükséges személyes adat tekintetében az ügyfél hozzájárulását vélelmezni kell a személyes adatnak az eljáró elektronikus ügyintézést biztosító szerv részére történő továbbításához, valamint az e szerv általi, az ügy elintézéséhez szükséges és elégséges kezeléséhez, ha az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az adatkezeléssel kapcsolatos lényeges körülményekről az ügyfelet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénynek megfelelő módon tájékoztatta. (E-ügyintézési tv.  53. §)

A kezelt adatok köre az adott ügytípushoz igazodóan változó. Jellemzően megadott adatok: kérelmező adatai (név, születési név, születési hely, idő, személyi azonosító, anyja születési neve), lakcím, levelezési cím adatok, adóazonosító jel, személyazonosító okmány (típusa, okmányazonosítója, kiállító hatóság megnevezése, érvényességi ideje), ügyfélminőséghez tartozó egyedi azonosítók (pl. saját ügy, hozzátartozó, meghatalmazott), kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám), az adott kérelemhez tartozó egyedi azonosítók.  

3.  
Az adatkezelés, illetve az adatok tárolásának időtartama

Ügyfélkapun át történő azonosítások esetében a természetes személy adatait az ügyfél-regisztrációs szerv a regisztráció megszűnését követő 5 év elteltével zárolja, ezt követően azokat kizárólag az elektronikus azonosítás hitelességének visszavezethetősége, a polgárok jogai és jogos érdekeinek védelme érdekében, az általános szerződési feltételeiben meghatározott időpontig, de legalább a regisztráció megszűnését követő 10 évig, legfeljebb a regisztráció megszűnését követő 20 évig kezelheti. (E-ügyintézési tv. 32. § (8) bek.)

4.  
 Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban  

a)      hozzáférési jog
Ön az 1. pontban rögzített elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a visszajelzést kapjon arról, hogy adatainak a kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon:
- az adatkezelés céljáról,
- a személyes adatok kategóriáiról,
- az adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy annak meghatározása szempontjairól,
- a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogáról.  

b)     helyesbítéshez való jog
Ön az 1. pontban rögzített elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy kérelmezz, hogy az Igazgatóság késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat, tovább kérje hiányos adatainak kiegészítését.  

c)     törléshez („elfeledtetéshez” való jog) való jog
Ön az 1. pontban rögzített elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy kérelmezze, hogy az Igazgatóság késedelem nélkül törölje személyes adatait, az Igazgatóság pedig köteles az adatokat késedelem nélkül törölni, ha a személyes adatok kezelésére már nincs szükség, abból a célból, amelyre gyűjtötték, vagy ha Ön visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, illetve ha a személyes adatokat jogellenes kezelte az Igazgatóság, valamint ha az adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.  

d)     korlátozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy kérje az adatkezelés korlátozását,
-         ha vitatja az adatok pontosságát, a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Igazgatóság ellenőrizze az adatok pontosságát,
-         ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri a felhasználásuk korlátozását,
-         ha az Igazgatóságnak már nincs szüksége az adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
-         ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 
e)     visszavonáshoz való jog

  Ön jogosult arra, hogy adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. Hozzájárulásának visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.  

f)     adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Igazgatóság rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés automatizált módon történik.  

g)     felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának joga

Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax szám: +36 (1) 391-1410; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://www.naih.hu) panasszal fordulhat, ha véleménye szerint személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Adatvédelmi tájékoztató az Érintettek számára a Széchenyi 2020 támogatási programjaihoz benyújtott támogatási kérelmekhez kapcsolódóan a támogatást igénylők, kedvezményezettek által végzett adatkezelésről


1.      
Az adatkezelő és képviselőjének kiléte, elérhetőségei, az adatvédelmi tisztségviselő elérhetősége

Adatkezelő: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság)

Adatkezelő képviselője: Füri András, igazgató

Adatkezelő elérhetőségei:
Székhely: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy
Ügyfélfogadási iroda: 1121 Budapest, Költő u. 21.
Postacím: 1525 Budapest, Pf.: 86.
Hivatali Kapu cím: DINPI
E-mail cím: dinpi@dinpi.hu
Telefon: 06-1/391-4610
Fax: 06-1/200-1168
Honlap: www.dunaipoly.hu

Az adatvédelmi tisztségviselő elérhetősége: konyag@dinpi.hu  

2.      
A személyes adatok kezelésének jogi háttere

Az Igazgatóság által végzett adatkezelés során különösen az alábbi jogszabályok rendelkezései az irányadók:

- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR)
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv)
- az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
- A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014 Korm. rendelet)  

3.      
Az adatkezelés jogalapja és célja, időtartama, a kezelt adatok köre

Az Igazgatóság a személyes adatokat az Érintettel fennálló jogviszony típusától és meglététől függően, eltérő terjedelemben kezeli. Az adatkezelés kiterjed a támogatáskezelő szervezetek felé teljesített adminisztratív kötelezettségek teljesítése során kezelt adatokra, és az Igazgatóság telephelyén megőrzött projektdokumentációban szereplő adatokra. A következő táblázat ismerteti a kezelt személyes adatok kategóriáit, valamint az adatkezelés különböző körülményeit.  

Amennyiben az Érintettek köre a következő egyike: Igazgatóság, esetleges konzorciumi partnerei, szállítói, vagy tulajdonosai nevében eljáró személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettjei
Adatkategória Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama Köteles az Érintett az adatszolgáltatásra?
Projektek dokumentációjában szereplő Érintettek azonosító, elérhetőségi adatai, akik az Igazgatósággal szerződéses viszonyban állnak támogatás felhasználásához kapcsolódó adminisztratív tevékenységek ellátása (projekt Érintettjeinek azonosítása, kapcsolattartás) szerződéses jogviszony szerződéses jogviszony időtartama Szerződésben meghatározottak szerint
Projektek dokumentációjában szereplő Érintettek azonosító, elérhetőségi adatai, akik az Igazgatósággal foglalkoztatási jogviszonyban állnak támogatás felhasználásához kapcsolódó adminisztratív tevékenységek ellátása (projekt érintettjeinek azonosítása, kapcsolattartás) kinevezés, munkaszerződés kormányzati szolgálati jogviszony/ munkaviszony fennállása alatt Igen, munkáltató utasítása alapján
Projektek dokumentációjában szereplő további Érintettek azonosító, elérhetőségi adatai támogatás felhasználásához kapcsolódó adminisztratív tevékenységek ellátása (projekt Érintettjeinek azonosítása, kapcsolattartás) hozzájárulás visszavonásig Nem
Támogatott projektek dokumentációjában szereplő érintettek azonosító, elérhetőségi adatai támogatás felhasználásának dokumentálása, dokumentáció ellenőrzések során való bemutatása 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 2027.12.31., vagy ha a Szerződés ennél későbbi időpontban szűnik meg, akkor a Szerződés megszűnésének dátuma. Nem történik ismételt adatszolgáltatás, a cél a korábban felhasznált adatok megőrzése

 
4.       Más adatkezelőtől megszerzett adatok

A támogatási források igénybe vétele során az Igazgatóság egyes adatokat nem közvetlenül az Érintettől, hanem szerződéses partnereitől szerez meg. Az Igazgatóság így jut hozzá adott esetben a konzorciumi partner, vagy a szállító kapcsolattartójának, képviselőjének adataihoz. Ilyen esetben az Igazgatóság gondoskodik arról, hogy a megkötött szerződések szavatolják, hogy a partner jogszerűen kezelje és bocsájtsa rendelkezésre az Érintettek adatait. Az alábbi táblázat rögzíti ezen adatok körét és az adatkezelés körülményeit.  

Amennyiben az Érintettek köre a következők egyike: a szerződéses partner tulajdonosa(i), vagy a nevében eljáró személyek (képviselők, kapcsolattartók, projektmenedzserek), akik nem a szerződést aláíró felek
Adatkategória Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama Kezelt személyes adatok köre Adatok forrása
Szerződéses partnerhez köthető Érintettek adatai, melyek a projektek dokumentációjában szerepelnek   támogatás felhasználásának dokumentálása, dokumentáció ellenőrzések során való bemutatás (projekt Érintettjeinek azonosítása, kapcsolattartás)   szerződéses jogviszony szerződéses jogviszony időtartama azonosító adatok, elérhetőségek   Igazgatóság szerződéses partnerei  
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 2027.12.31., vagy ha a Szerződés ennél későbbi időpontban szűnik meg, akkor a Szerződés megszűnésének dátuma.


5.      
Az Érintettek adatai megosztásának módja, adattovábbítás más szervezetek felé

Az adatok kezelése során Igazgatóság az Érintett egyes személyes adatait jogosult, illetve köteles adatfeldolgozók, további adatkezelők, vagy az általunk igénybe vett adatfeldolgozók (címzettek) számára továbbítani, vagy hozzáférhetővé tenni, amennyiben mindez:

- szerződés teljesítése érdekében szükséges;
- jogszabály előírása alapján;
- az Érintett által adott hozzájárulás alapján lehetséges.

Az Igazgatóság működése során bizonyos esetekben szükség van arra, hogy bizonyos személyes adatait más címzettekkel közölje. A címzettek az adatvédelmi alapelvek, valamint a jelen adatvédelmi nyilatkozat és az alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett kezelik az érintett adatait. Személyes adatait a következő címzettekkel közölhetjük:

- Az Igazgatóság nevében eljáró adatfeldolgozók (pályázatírók, tanácsadók, projektmenedzserek);
- A támogatáskezelés folyamatában a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szerint részt vevő szervezetek (Irányító Hatóság, Közreműködő szervezet, Alapok alapját végrehajtó szervezet, közbeszerzések szabályosságát ellenőrző szervezet);
- A támogatáskezelő szervezetek adatfeldolgozói (fejlesztéspolitikai rendszereket és portált üzemeltető, fejlesztő és biztonságáért felelős szervezetek).  

6.  
Az Érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

a)     hozzáférési jog
Ön az 1. pontban rögzített elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a visszajelzést kapjon arról, hogy adatainak a kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon:
- az adatkezelés céljáról,
- a személyes adatok kategóriáiról,
- az adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy annak meghatározása szempontjairól,
- a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogáról.

b)     helyesbítéshez való jog
Ön az 1. pontban rögzített elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy kérelmezz, hogy az Igazgatóság késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat, tovább kérje hiányos adatainak kiegészítését.

c)     törléshez („elfeledtetéshez” való jog) való jog
Ön az 1. pontban rögzített elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy kérelmezze, hogy az Igazgatóság késedelem nélkül törölje személyes adatait, az Igazgatóság pedig köteles az adatokat késedelem nélkül törölni, ha a személyes adatok kezelésére már nincs szükség, abból a célból, amelyre gyűjtötték, vagy ha Ön visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, illetve ha a személyes adatokat jogellenes kezelte az Igazgatóság, valamint ha az adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

d)   korlátozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy kérje az adatkezelés korlátozását,
-         ha vitatja az adatok pontosságát, a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Igazgatóság ellenőrizze az adatok pontosságát,
-         ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri a felhasználásuk korlátozását,
-         ha az Igazgatóságnak már nincs szüksége az adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
-         ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.  

e)     visszavonáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. Hozzájárulásának visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.  

f)     adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az Igazgatóság rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés automatizált módon történik.

g)     felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának joga
Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax szám: +36 (1) 391-1410; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://www.naih.hu) panasszal fordulhat, ha véleménye szerint személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.    

 

Az "Egy Nemzeti Park születése" mobilkiállításhoz kapcsolódó adatvédelmi tájékoztató

 

1. Az adatkezelő és képviselőjének kiléte, elérhetőségei, az adatvédelmi tisztségviselő elérhetősége

Adatkezelő: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság)
Adatkezelő képviselője: Füri András, igazgató
Adatkezelő elérhetőségei:
 Székhely: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy
 Ügyfélfogadási iroda: 1121 Budapest, Költő u. 21.Postacím: 1525 Budapest, Pf.: 86.
 Hivatali Kapu cím: DINPI
 E-mail cím: dinpi@dinpi.hu
 Telefon: 06-1/391-4610Fax: 06-1/200-1168
 Honlap: www.dunaipoly.hu
Az adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei: konyag@dinpi.hu

2. A mobilkiállítás feladatlapjához kapcsolódó adatkezelés

2.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

A mobilkiállításhoz kapcsolódó feladatlap, illetve a hozzá tartozó nyereményjátékkal összefüggésben kizárólag az Ön által megadott e-mail címnek a kezelése történik, annak érdekében, hogy az Ön kisorsolása esetén értesíteni tudjuk.

2.2. Az adatkezelés jogalapja

Az Ön hozzájárulása.

2.3. Az adatkezelés, illetve az adatok tárolásának időtartama

Az Igazgatóság az adatokat az Ön által adott hozzájárulás visszavonásáig kezeli.


3. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

a) hozzáférési jog
Ön az1. pontban rögzített elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a visszajelzést kapjon arról, hogy adatainak a kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon:
- az adatkezelés céljáról, 
- a személyes adatok kategóriáiról,
- az adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy annak meghatározása szempontjairól, 
- a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogáról.

b) helyesbítéshez való jog
Ön az 1. pontban rögzített elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy kérelmezz, hogy az Igazgatóság késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat, tovább kérje hiányos adatainak kiegészítését.

c) törléshez („elfeledtetéshez” való jog) való jog
Ön az 1. pontban rögzített elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy kérelmezze, hogy az Igazgatóság késedelem nélkül törölje személyes adatait, az Igazgatóság pedig köteles az adatokat késedelem nélkül törölni, ha a személyes adatok kezelésére már nincs szükség, abból a célból, amelyre gyűjtötték, vagy ha Ön visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, illetve ha a személyes adatokat jogellenes kezelte az Igazgatóság, valamint ha az adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

d) a korlátozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy kérje az adatkezelés korlátozását, - ha vitatja az adatok pontosságát, a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Igazgatóság ellenőrizze az adatok pontosságát,- ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri a felhasználásuk korlátozását, - ha az Igazgatóságnak már nincs szüksége az adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy- ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

e) visszavonáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. Hozzájárulásának visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

f) adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az Igazgatóság rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés automatizált módon történik.g) felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának joga
Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax szám: +36 (1) 391-1410; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://www.naih.hu) panasszal fordulhat, ha véleménye szerint személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Mint minden weboldal, a dunaipoly.hu is használ cookie-kat, hogy kellemesebb felhasználói élményben legyen része, amikor az oldalunkon jár. Az “Értem” gomb lenyomásával hozzájárulását adja, hogy elfogadja őket. További tudnivalókat a cookie-król adatvédelmi tájékoztatónkban talál.