Adatvédelem

Webshop szolgáltatás működtetéséhez kapcsolódó adatvédelmi tájékoztató

1. Az adatkezelő és képviselőjének kiléte, elérhetőségei, az adatvédelmi tisztségviselő elérhetősége

 • Adatkezelő: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság)
 • Adatkezelő képviselője: Füri András, igazgató
 • Adatkezelő elérhetőségei:
 • Székhely: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy
 • Ügyfélfogadási iroda: 1121 Budapest, Költő u. 21.
 • Postacím: 1525 Budapest, Pf.: 86.
 • Hivatali Kapu cím: DINPI
 • E-mail cím: dinpi@dinpi.hu
 • Telefon: 06-1/391-4610
 • Fax: 06-1/200-1168
 • Honlap: www.dunaipoly.hu
Az adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei: konyag@dinpi.hu

2. Weboldalon található elektronikus áruház (a továbbiakban: Webshop) működtetéséhez kapcsolódó adatkezelés

2.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

A Webshop szolgáltatás működtetéséhez összefüggésben kizárólag az Ön által megadott személyes adatok (név, e-mail cím, lakhely, telefonszám, postázási cím) kezelése történik, az Ön által rögzített on-line megrendelés teljesítése érdekében.

2.2. Az adatkezelés jogalapja

Az Igazgatóság és Ön között létrejött szerződés teljesítése. A személyes adatok megadása a szerződés megkötésének és teljesítésének előfeltétele. Amennyiben a Webshop on-line felületén kért személyes adatokat Ön nem adja meg, abban az esetben a szerződés nem köthető meg, a megrendelés nem teljesíthető.

2.3. Az adatkezelés, illetve az adatok tárolásának időtartama

Az Igazgatóság az adatokat az Ön által rögzített on-line megrendelés teljesítéséig illetve a számlán szereplő adatokat a vonatkozó jogszabályokban foglalt időtartamig kezeli. 2.4. A személyes adatok címzettjeAmennyiben a megrendelés rögzítésekor nem személyes átvétel szállítási módot rögzített, abban az esetben az Ön által megadott személyes adatok a szerződés teljesítése érdekében harmadik féllel (szállító) közlésre kerülnek.

3. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

a) hozzáférési jog
Ön az 1. pontban rögzített elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a visszajelzést kapjon arról, hogy adatainak a kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon:- az adatkezelés céljáról, - a személyes adatok kategóriáiról,- az adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy annak meghatározása szempontjairól, - a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogáról.

b) helyesbítéshez való jog

Ön az 1. pontban rögzített elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy kérelmezz, hogy az Igazgatóság késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat, tovább kérje hiányos adatainak kiegészítését.
c) törléshez („elfeledtetéshez” való jog) való jog
Ön az 1. pontban rögzített elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy kérelmezze, hogy az Igazgatóság késedelem nélkül törölje személyes adatait, az Igazgatóság pedig köteles az adatokat késedelem nélkül törölni, ha a személyes adatok kezelésére már nincs szükség, abból a célból, amelyre gyűjtötték, illetve ha a személyes adatokat jogellenes kezelte az Igazgatóság, valamint ha az adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

d) a korlátozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy kérje az adatkezelés korlátozását,
- ha vitatja az adatok pontosságát, a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Igazgatóság ellenőrizze az adatok pontosságát,
- ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri a felhasználásuk korlátozását,
- ha az Igazgatóságnak már nincs szüksége az adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
- ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

e) adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az Igazgatóság rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés automatizált módon történik.

f) felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának joga
Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax szám: +36 (1) 391-1410; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://www.naih.hu) panasszal fordulhat, ha véleménye szerint személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.


Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatvédelmi tájékoztató

1. Az adatkezelő és képviselőjének kiléte, elérhetőségei, az adatvédelmi tisztségviselő elérhetősége

Adatkezelő: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság)
Adatkezelő képviselője: Füri András, igazgató
Adatkezelő elérhetőségei:
 Székhely: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy
 Ügyfélfogadási iroda: 1121 Budapest, Költő u. 21.Postacím: 1525 Budapest, Pf.: 86.
 Hivatali Kapu cím: DINPI
 E-mail cím: dinpi@dinpi.hu
 Telefon: 06-1/391-4610Fax: 06-1/200-1168
 Honlap: www.dunaipoly.hu
Az adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei: konyag@dinpi.hu

2. A hírlevélre feliratkozáshoz kapcsolódó adatkezelés

2.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

A hírlevél szolgáltatásunkkal összefüggésben kizárólag az Ön által megadott e-mail címnek a kezelése történik, annak érdekében, hogy a megadott elektronikus levelezési címre aktuális hírlevelünket, annak megjelenését követően eljuttassuk.

2.2. Az adatkezelés jogalapja

Az Ön hozzájárulása.

2.3. Az adatkezelés, illetve az adatok tárolásának időtartama

Az Igazgatóság az adatokat az Ön által adott hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hírlevélről bármikor leiratkozhat a kiküldött hírlevélben található leiratkozás linkre kattintással.


3. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

a) hozzáférési jog
Ön az1. pontban rögzített elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a visszajelzést kapjon arról, hogy adatainak a kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon:
- az adatkezelés céljáról,
- a személyes adatok kategóriáiról,
- az adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy annak meghatározása szempontjairól,
- a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogáról.

b) helyesbítéshez való jog
Ön az 1. pontban rögzített elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy kérelmezz, hogy az Igazgatóság késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat, tovább kérje hiányos adatainak kiegészítését.

c) törléshez („elfeledtetéshez” való jog) való jog
Ön az 1. pontban rögzített elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy kérelmezze, hogy az Igazgatóság késedelem nélkül törölje személyes adatait, az Igazgatóság pedig köteles az adatokat késedelem nélkül törölni, ha a személyes adatok kezelésére már nincs szükség, abból a célból, amelyre gyűjtötték, vagy ha Ön visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, illetve ha a személyes adatokat jogellenes kezelte az Igazgatóság, valamint ha az adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

d) a korlátozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy kérje az adatkezelés korlátozását, - ha vitatja az adatok pontosságát, a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Igazgatóság ellenőrizze az adatok pontosságát,- ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri a felhasználásuk korlátozását, - ha az Igazgatóságnak már nincs szüksége az adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy- ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

e) visszavonáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. Hozzájárulásának visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

f) adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az Igazgatóság rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés automatizált módon történik.g) felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának joga
Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax szám: +36 (1) 391-1410; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://www.naih.hu) panasszal fordulhat, ha véleménye szerint személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósághoz érkezett álláspályázatok/önéletrajzok kezelésével kapcsolatos adatkezelési tájékoztató


1.       
Az adatkezelő és képviselőjének kiléte, elérhetőségei, az adatvédelmi tisztségviselő elérhetősége

Adatkezelő: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság)
Adatkezelő képviselője: Füri András, igazgató
Adatkezelő elérhetőségei: Székhely: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy Ügyfélfogadási iroda: 1121 Budapest, Költő u. 21. Postacím: 1525 Budapest, Pf.: 86. Hivatali Kapu cím: DINPI E-mail cím: dinpi@dinpi.hu Telefon: 06-1/391-4610 Fax: 06-1/200-1168 Honlap: www.dunaipoly.hu
Az adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei: konyag@dinpi.hu

2.   
Az adatkezelés jogalapja és célja, a kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja: a megfelelő munkaerő kiválasztása.
Az adatkezelés jogalapja: az álláshirdetésre jelentkező hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: a pályázó által az önéletrajzban, illetve a pályázatban megadott személyes adatok.

3.   
Az adatkezelés, illetve az adatok tárolásának időtartama

a) Az álláshirdetésre megküldött anyagok a pályázati eljárás lezárultát követő 30 napig kerülnek megőrzésre, ezt követően a teljes pályázati anyag megsemmisítésre kerül.

b) Az állást betöltő személy pályázati anyaga a személyi anyag részét képezi, amelynek megőrzése az arra irányadó jogszabály által előírt ideig történik.

c) Nem az Igazgatóság által kiírt álláspályázat keretében megküldött önéletrajzok esetén az Igazgatóság beszerezheti az érintett hozzájárulását az önéletrajz legfeljebb 6 hónapig tartó kezeléséhez, a későbbi állásajánlatokról történő értesítés céljából. Amennyiben a hozzájáruló nyilatkozat a felhívásban megjelölt időpontig nem érkezik meg, vagy egyébként az Igazgatóság megítélése szerint az önéletrajz további őrzése, ezáltal a nyilatkozat beszerzése nem indokolt, az önéletrajz haladéktalanul megsemmisítésre kerül. Egyebekben a hozzájárulás megérkezésétől számított, a jelentkező által a hozzájárulásban megjelölt időtartam, de legfeljebb 6 hónap elteltével az önéletrajzok megsemmisítésre kerülnek.

4.   
Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban    

a)      hozzáférési jog
Ön az 1. pontban rögzített elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a visszajelzést kapjon arról, hogy adatainak a kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon: - az adatkezelés céljáról, - a személyes adatok kategóriáiról, - az adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy annak meghatározása szempontjairól, - a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogáról.  

b)      helyesbítéshez való jog
Ön az 1. pontban rögzített elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy kérelmezz, hogy az Igazgatóság késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat, tovább kérje hiányos adatainak kiegészítését.  

c)      törléshez („elfeledtetéshez” való jog) való jog
Ön az 1. pontban rögzített elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy kérelmezze, hogy az Igazgatóság késedelem nélkül törölje személyes adatait, az Igazgatóság pedig köteles az adatokat késedelem nélkül törölni, ha a személyes adatok kezelésére már nincs szükség, abból a célból, amelyre gyűjtötték, vagy ha Ön visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, illetve ha a személyes adatokat jogellenes kezelte az Igazgatóság, valamint ha az adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.  

d)      a korlátozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy kérje az adatkezelés korlátozását,
-          ha vitatja az adatok pontosságát, a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Igazgatóság ellenőrizze az adatok pontosságát,
-          ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri a felhasználásuk korlátozását,
-          ha az Igazgatóságnak már nincs szüksége az adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
-          ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.  

e)      visszavonáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. Hozzájárulásának visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.   f)      adathordozhatósághoz való jog Ön jogosult arra, hogy az Igazgatóság rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés automatizált módon történik.  

g)      felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának joga
Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax szám: +36 (1) 391-1410; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://www.naih.hu) panasszal fordulhat, ha véleménye szerint személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 

Mint minden weboldal, a dunaipoly.hu is használ cookie-kat, hogy kellemesebb felhasználói élményben legyen része, amikor az oldalunkon jár. Az “Értem” gomb lenyomásával hozzájárulását adja, hogy elfogadja őket. További tudnivalókat a cookie-król adatvédelmi tájékoztatónkban talál.