adatvedelem/eugyintezes

Elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató 


1.       
Az adatkezelő és képviselőjének kiléte, elérhetőségei, az adatvédelmi tisztségviselő elérhetősége 

Adatkezelő: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) 
Adatkezelő képviselője: Selmeczi-Kovács Ádám, igazgató 
Adatkezelő elérhetőségei: 
Székhely: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy 
Ügyfélfogadási iroda: 1121 Budapest, Költő u. 21. 
Postacím: 1525 Budapest, Pf.: 86. 
Hivatali Kapu cím: DINPI 
E-mail cím: dinpi@dinpi.hu 
Telefon: 06-1/391-4610 
Fax: 06-1/200-1168
Honlap: www.dunaipoly.hu 

Az adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei: filal@dinpi.hu 

2.   
Az adatkezelés jogalapja és célja, a kezelt adatok köre 

Az adatkezelés célja az elektronikus ügyintézés körében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvénynek (a továbbiakban: E-ügyintézési tv), valamint az adott ügytípusra irányadó törvényi rendelkezéseknek való megfelelés. 

Az adatkezelés jogalapja az ügyfél kérelmére, kezdeményezésére indult ügyben együttműködő szervnél rendelkezésre álló, az ügy elintézéséhez szükséges személyes adat tekintetében az ügyfél hozzájárulását vélelmezni kell a személyes adatnak az eljáró elektronikus ügyintézést biztosító szerv részére történő továbbításához, valamint az e szerv általi, az ügy elintézéséhez szükséges és elégséges kezeléséhez, ha az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az adatkezeléssel kapcsolatos lényeges körülményekről az ügyfelet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénynek megfelelő módon tájékoztatta. (E-ügyintézési tv.  53. §) 

A kezelt adatok köre az adott ügytípushoz igazodóan változó. Jellemzően megadott adatok: kérelmező adatai (név, születési név, születési hely, idő, személyi azonosító, anyja születési neve), lakcím, levelezési cím adatok, adóazonosító jel, személyazonosító okmány (típusa, okmányazonosítója, kiállító hatóság megnevezése, érvényességi ideje), ügyfélminőséghez tartozó egyedi azonosítók (pl. saját ügy, hozzátartozó, meghatalmazott), kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám), az adott kérelemhez tartozó egyedi azonosítók.   

3.   
Az adatkezelés, illetve az adatok tárolásának időtartama 

Ügyfélkapun át történő azonosítások esetében a természetes személy adatait az ügyfél-regisztrációs szerv a regisztráció megszűnését követő 5 év elteltével zárolja, ezt követően azokat kizárólag az elektronikus azonosítás hitelességének visszavezethetősége, a polgárok jogai és jogos érdekeinek védelme érdekében, az általános szerződési feltételeiben meghatározott időpontig, de legalább a regisztráció megszűnését követő 10 évig, legfeljebb a regisztráció megszűnését követő 20 évig kezelheti. (E-ügyintézési tv. 32. § (8) bek.) 

4.   
 Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban  

a)      hozzáférési jog 
Ön az 1. pontban rögzített elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a visszajelzést kapjon arról, hogy adatainak a kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon: 
- az adatkezelés céljáról, 
- a személyes adatok kategóriáiról, 
- az adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy annak meghatározása szempontjairól, 
- a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogáról.   

b)     helyesbítéshez való jog 
Ön az 1. pontban rögzített elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy kérelmezz, hogy az Igazgatóság késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat, tovább kérje hiányos adatainak kiegészítését.   

c)     törléshez („elfeledtetéshez” való jog) való jog 
Ön az 1. pontban rögzített elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy kérelmezze, hogy az Igazgatóság késedelem nélkül törölje személyes adatait, az Igazgatóság pedig köteles az adatokat késedelem nélkül törölni, ha a személyes adatok kezelésére már nincs szükség, abból a célból, amelyre gyűjtötték, vagy ha Ön visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, illetve ha a személyes adatokat jogellenes kezelte az Igazgatóság, valamint ha az adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.   

d)     korlátozáshoz való jog 
Ön jogosult arra, hogy kérje az adatkezelés korlátozását, 
-         ha vitatja az adatok pontosságát, a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Igazgatóság ellenőrizze az adatok pontosságát, 
-         ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri a felhasználásuk korlátozását, 
-         ha az Igazgatóságnak már nincs szüksége az adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy 
-         ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
  
e)     visszavonáshoz való jog

  Ön jogosult arra, hogy adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. Hozzájárulásának visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.   

f)     adathordozhatósághoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy az Igazgatóság rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés automatizált módon történik.   

g)     felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának joga 

Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax szám: +36 (1) 391-1410; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://www.naih.hu) panasszal fordulhat, ha véleménye szerint személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 

Mint minden weboldal, a dunaipoly.hu is használ cookie-kat, hogy kellemesebb felhasználói élményben legyen része, amikor az oldalunkon jár. Az “Értem” gomb lenyomásával hozzájárulását adja, hogy elfogadja őket. További tudnivalókat a cookie-król adatvédelmi tájékoztatónkban talál.