adatvedelem/tamogatas

Adatvédelmi tájékoztató az Érintettek számára a Széchenyi 2020 támogatási programjaihoz benyújtott támogatási kérelmekhez kapcsolódóan a támogatást igénylők, kedvezményezettek által végzett adatkezelésről


1.       
Az adatkezelő és képviselőjének kiléte, elérhetőségei, az adatvédelmi tisztségviselő elérhetősége 

Adatkezelő: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) 

Adatkezelő képviselője: Selmeczi-Kovács Ádám, igazgató 

Adatkezelő elérhetőségei: 
Székhely: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy 
Ügyfélfogadási iroda: 1121 Budapest, Költő u. 21. 
Postacím: 1525 Budapest, Pf.: 86. 
Hivatali Kapu cím: DINPI 
E-mail cím: dinpi@dinpi.hu 
Telefon: 06-1/391-4610 
Fax: 06-1/200-1168 
Honlap: www.dunaipoly.hu 

Az adatvédelmi tisztségviselő elérhetősége: filal@dinpi.hu  

2.       
A személyes adatok kezelésének jogi háttere 

Az Igazgatóság által végzett adatkezelés során különösen az alábbi jogszabályok rendelkezései az irányadók:

- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 
- az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
- A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014 Korm. rendelet)   

3.       
Az adatkezelés jogalapja és célja, időtartama, a kezelt adatok köre 

Az Igazgatóság a személyes adatokat az Érintettel fennálló jogviszony típusától és meglététől függően, eltérő terjedelemben kezeli. Az adatkezelés kiterjed a támogatáskezelő szervezetek felé teljesített adminisztratív kötelezettségek teljesítése során kezelt adatokra, és az Igazgatóság telephelyén megőrzött projektdokumentációban szereplő adatokra. A következő táblázat ismerteti a kezelt személyes adatok kategóriáit, valamint az adatkezelés különböző körülményeit.  

Amennyiben az Érintettek köre a következő egyike: Igazgatóság, esetleges konzorciumi partnerei, szállítói, vagy tulajdonosai nevében eljáró személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettjei
Adatkategória Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama Köteles az Érintett az adatszolgáltatásra?
Projektek dokumentációjában szereplő Érintettek azonosító, elérhetőségi adatai, akik az Igazgatósággal szerződéses viszonyban állnak támogatás felhasználásához kapcsolódó adminisztratív tevékenységek ellátása (projekt Érintettjeinek azonosítása, kapcsolattartás) szerződéses jogviszony szerződéses jogviszony időtartama Szerződésben meghatározottak szerint
Projektek dokumentációjában szereplő Érintettek azonosító, elérhetőségi adatai, akik az Igazgatósággal foglalkoztatási jogviszonyban állnak támogatás felhasználásához kapcsolódó adminisztratív tevékenységek ellátása (projekt érintettjeinek azonosítása, kapcsolattartás) kinevezés, munkaszerződés kormányzati szolgálati jogviszony/ munkaviszony fennállása alatt Igen, munkáltató utasítása alapján
Projektek dokumentációjában szereplő további Érintettek azonosító, elérhetőségi adatai támogatás felhasználásához kapcsolódó adminisztratív tevékenységek ellátása (projekt Érintettjeinek azonosítása, kapcsolattartás) hozzájárulás visszavonásig Nem
Támogatott projektek dokumentációjában szereplő érintettek azonosító, elérhetőségi adatai támogatás felhasználásának dokumentálása, dokumentáció ellenőrzések során való bemutatása 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 2027.12.31., vagy ha a Szerződés ennél későbbi időpontban szűnik meg, akkor a Szerződés megszűnésének dátuma. Nem történik ismételt adatszolgáltatás, a cél a korábban felhasznált adatok megőrzése

  
4.       Más adatkezelőtől megszerzett adatok 

A támogatási források igénybe vétele során az Igazgatóság egyes adatokat nem közvetlenül az Érintettől, hanem szerződéses partnereitől szerez meg. Az Igazgatóság így jut hozzá adott esetben a konzorciumi partner, vagy a szállító kapcsolattartójának, képviselőjének adataihoz. Ilyen esetben az Igazgatóság gondoskodik arról, hogy a megkötött szerződések szavatolják, hogy a partner jogszerűen kezelje és bocsájtsa rendelkezésre az Érintettek adatait. Az alábbi táblázat rögzíti ezen adatok körét és az adatkezelés körülményeit.  

Amennyiben az Érintettek köre a következők egyike: a szerződéses partner tulajdonosa(i), vagy a nevében eljáró személyek (képviselők, kapcsolattartók, projektmenedzserek), akik nem a szerződést aláíró felek
Adatkategória Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama Kezelt személyes adatok köre Adatok forrása
Szerződéses partnerhez köthető Érintettek adatai, melyek a projektek dokumentációjában szerepelnek   támogatás felhasználásának dokumentálása, dokumentáció ellenőrzések során való bemutatás (projekt Érintettjeinek azonosítása, kapcsolattartás)   szerződéses jogviszony szerződéses jogviszony időtartama azonosító adatok, elérhetőségek   Igazgatóság szerződéses partnerei  
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 2027.12.31., vagy ha a Szerződés ennél későbbi időpontban szűnik meg, akkor a Szerződés megszűnésének dátuma.


5.       
Az Érintettek adatai megosztásának módja, adattovábbítás más szervezetek felé 

Az adatok kezelése során Igazgatóság az Érintett egyes személyes adatait jogosult, illetve köteles adatfeldolgozók, további adatkezelők, vagy az általunk igénybe vett adatfeldolgozók (címzettek) számára továbbítani, vagy hozzáférhetővé tenni, amennyiben mindez:

- szerződés teljesítése érdekében szükséges; 
- jogszabály előírása alapján; 
- az Érintett által adott hozzájárulás alapján lehetséges. 

Az Igazgatóság működése során bizonyos esetekben szükség van arra, hogy bizonyos személyes adatait más címzettekkel közölje. A címzettek az adatvédelmi alapelvek, valamint a jelen adatvédelmi nyilatkozat és az alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett kezelik az érintett adatait. Személyes adatait a következő címzettekkel közölhetjük:

- Az Igazgatóság nevében eljáró adatfeldolgozók (pályázatírók, tanácsadók, projektmenedzserek); 
- A támogatáskezelés folyamatában a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szerint részt vevő szervezetek (Irányító Hatóság, Közreműködő szervezet, Alapok alapját végrehajtó szervezet, közbeszerzések szabályosságát ellenőrző szervezet); 
- A támogatáskezelő szervezetek adatfeldolgozói (fejlesztéspolitikai rendszereket és portált üzemeltető, fejlesztő és biztonságáért felelős szervezetek).   

6.   
Az Érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatban 

a)     hozzáférési jog
Ön az 1. pontban rögzített elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a visszajelzést kapjon arról, hogy adatainak a kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon:
- az adatkezelés céljáról, 
- a személyes adatok kategóriáiról, 
- az adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy annak meghatározása szempontjairól, 
- a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogáról. 

b)     helyesbítéshez való jog 
Ön az 1. pontban rögzített elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy kérelmezz, hogy az Igazgatóság késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat, tovább kérje hiányos adatainak kiegészítését. 

c)     törléshez („elfeledtetéshez” való jog) való jog 
Ön az 1. pontban rögzített elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy kérelmezze, hogy az Igazgatóság késedelem nélkül törölje személyes adatait, az Igazgatóság pedig köteles az adatokat késedelem nélkül törölni, ha a személyes adatok kezelésére már nincs szükség, abból a célból, amelyre gyűjtötték, vagy ha Ön visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, illetve ha a személyes adatokat jogellenes kezelte az Igazgatóság, valamint ha az adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

d)   korlátozáshoz való jog 
Ön jogosult arra, hogy kérje az adatkezelés korlátozását, 
-         ha vitatja az adatok pontosságát, a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Igazgatóság ellenőrizze az adatok pontosságát, 
-         ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri a felhasználásuk korlátozását, 
-         ha az Igazgatóságnak már nincs szüksége az adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy 
-         ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.   

e)     visszavonáshoz való jog 
Ön jogosult arra, hogy adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. Hozzájárulásának visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.   

f)     adathordozhatósághoz való jog 
Ön jogosult arra, hogy az Igazgatóság rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés automatizált módon történik. 

g)     felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának joga 
Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax szám: +36 (1) 391-1410; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://www.naih.hu) panasszal fordulhat, ha véleménye szerint személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 

Mint minden weboldal, a dunaipoly.hu is használ cookie-kat, hogy kellemesebb felhasználói élményben legyen része, amikor az oldalunkon jár. Az “Értem” gomb lenyomásával hozzájárulását adja, hogy elfogadja őket. További tudnivalókat a cookie-król adatvédelmi tájékoztatónkban talál.