adatvedelem/webshop

Webshop szolgáltatás működtetéséhez kapcsolódó adatvédelmi tájékoztató

1. Az adatkezelő és képviselőjének kiléte, elérhetőségei, az adatvédelmi tisztségviselő elérhetősége

 • Adatkezelő: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság)
 • Adatkezelő képviselője: Selmeczi-Kovács Ádám, igazgató
 • Adatkezelő elérhetőségei:
 • Székhely: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy
 • Ügyfélfogadási iroda: 1121 Budapest, Költő u. 21.
 • Postacím: 1525 Budapest, Pf.: 86.
 • Hivatali Kapu cím: DINPI
 • E-mail cím: dinpi@dinpi.hu
 • Telefon: 06-1/391-4610
 • Fax: 06-1/200-1168
 • Honlap: www.dunaipoly.hu

Az adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei: filal@dinpi.hu

2. Weboldalon található elektronikus áruház (a továbbiakban: Webshop) működtetéséhez kapcsolódó adatkezelés

2.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

A Webshop szolgáltatás működtetéséhez összefüggésben kizárólag az Ön által megadott személyes adatok (név, e-mail cím, lakhely, telefonszám, postázási cím) kezelése történik, az Ön által rögzített on-line megrendelés teljesítése érdekében.

2.2. Az adatkezelés jogalapja

Az Igazgatóság és Ön között létrejött szerződés teljesítése. A személyes adatok megadása a szerződés megkötésének és teljesítésének előfeltétele. Amennyiben a Webshop on-line felületén kért személyes adatokat Ön nem adja meg, abban az esetben a szerződés nem köthető meg, a megrendelés nem teljesíthető.

2.3. Az adatkezelés, illetve az adatok tárolásának időtartama

Az Igazgatóság az adatokat az Ön által rögzített on-line megrendelés teljesítéséig illetve a számlán szereplő adatokat a vonatkozó jogszabályokban foglalt időtartamig kezeli.

2.4. A személyes adatok címzettje

Amennyiben a megrendelés rögzítésekor nem személyes átvétel szállítási módot rögzített, abban az esetben az Ön által megadott személyes adatok a szerződés teljesítése érdekében harmadik féllel (szállító) közlésre kerülnek.

3. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

a) hozzáférési jog
Ön az 1. pontban rögzített elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a visszajelzést kapjon arról, hogy adatainak a kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon:- az adatkezelés céljáról, - a személyes adatok kategóriáiról,- az adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy annak meghatározása szempontjairól, - a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogáról.

b) helyesbítéshez való jog

Ön az 1. pontban rögzített elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy kérelmezz, hogy az Igazgatóság késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat, tovább kérje hiányos adatainak kiegészítését.
c) törléshez („elfeledtetéshez” való jog) való jog
Ön az 1. pontban rögzített elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy kérelmezze, hogy az Igazgatóság késedelem nélkül törölje személyes adatait, az Igazgatóság pedig köteles az adatokat késedelem nélkül törölni, ha a személyes adatok kezelésére már nincs szükség, abból a célból, amelyre gyűjtötték, illetve ha a személyes adatokat jogellenes kezelte az Igazgatóság, valamint ha az adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

d) a korlátozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy kérje az adatkezelés korlátozását, 
- ha vitatja az adatok pontosságát, a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Igazgatóság ellenőrizze az adatok pontosságát,
- ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri a felhasználásuk korlátozását, 
- ha az Igazgatóságnak már nincs szüksége az adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
- ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

e) adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az Igazgatóság rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés automatizált módon történik. 

f) felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának joga
Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax szám: +36 (1) 391-1410; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://www.naih.hu) panasszal fordulhat, ha véleménye szerint személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 

Mint minden weboldal, a dunaipoly.hu is használ cookie-kat, hogy kellemesebb felhasználói élményben legyen része, amikor az oldalunkon jár. Az “Értem” gomb lenyomásával hozzájárulását adja, hogy elfogadja őket. További tudnivalókat a cookie-król adatvédelmi tájékoztatónkban talál.