Dunaipoly.hu - Vakok és gyengénlátók számára

Adatvédelem / Szállás

Szálláshely szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató

1.      Az adatkezelő és képviselőjének kiléte, elérhetőségei, az adatvédelmi tisztségviselő elérhetősége

Adatkezelő: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság)

Adatkezelő képviselője: Füri András, igazgató

Adatkezelő elérhetőségei:

Székhely: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy

Ügyfélfogadási iroda: 1121 Budapest, Költő u. 21.

Postacím: 1525 Budapest, Pf.: 86.

Hivatali Kapu cím: DINPI

E-mail cím: dinpi@dinpi.hu

Telefon: 06-1/391-4610

Fax: 06-1/200-1168

Honlap: www.dunaipoly.hu

Az adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei: konyag@dinpi.hu

2.      A kapcsolódó adatkezelés

 

2.1.A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

A szálláshely szolgáltatással összefüggő adatszolgáltatás és számlázási célból kizárólag az Ön által megadott alábbi típusú személyes adatok:

-                 családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, anyja születési családi és utóneve, lakcíme, személyazonosításra alkalmas okmányának, úti okmányának azonosító adatai, harmadik országbeli állampolgár esetében a vízum vagy tartózkodási engedély száma, a beutazás időpontja és helye, számlázási címe 

a szálláshely foglalással és a szálláshely szolgáltatással összefüggő kapcsolattartás céljából pedig a fentieken túl kizárólag az Ön által megadott alábbi típusú személyes adatok:

-                     e-mail címe, telefonszáma

kezelése történik. Más, egyéb célra az Ön által megadott személyes adatok nem kerülnek felhasználásra, azok harmadik személy részére, jogszabályból eredő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését kivéve, nem kerülnek továbbadásra.

 

2.2.Az adatkezelés jogalapja 

A szálláshely foglalással és a szálláshely szolgáltatással összefüggő kapcsolattartás céljából való adatkezelés jogalapja az Igazgatóság és Ön között létrejött szerződés teljesítése.

A szálláshely szolgáltatással összefüggő adatszolgáltatási és számlázási kötelezettség teljesítésének jogalapja az Igazgatóságra vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése.

2.3.Az adatkezelés, illetve az adatok tárolásának időtartama

Az Igazgatóság a kapcsolattartás céljából kért adatokat a szerződés teljesítéséig kezeli.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó adatokat az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséig, de legfeljebb a tudomására jutást követő első év utolsó napjáig kezeli.

A számlázási kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó adatokat a mindenkor hatályos számviteli törvényben meghatározott ideig kezeli.

3.      Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

a)      hozzáférési jog

Ön az 1. pontban rögzített elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a visszajelzést kapjon arról, hogy adatainak a kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon:

- az adatkezelés céljáról,

- a személyes adatok kategóriáiról,

- az adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy annak meghatározása szempontjairól,

- a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogáról.

b)      helyesbítéshez való jog

Ön az 1. pontban rögzített elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy kérelmezze, hogy az Igazgatóság késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat, tovább kérje hiányos adatainak kiegészítését.

c)      törléshez („elfeledtetéshez” való jog) való jog

Ön az 1. pontban rögzített elérhetőségeken keresztül jogosult kérelmezni, hogy az Igazgatóság késedelem nélkül törölje személyes adatait, amennyiben az nem sérti az Igazgatóság jogos érdekét, vagy ennek nincs jogszabályi akadálya (a kiállított számla nyolc évig megőrzendő).

d)      a korlátozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy kérje az adatkezelés korlátozását,

-          ha vitatja az adatok pontosságát, a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Igazgatóság ellenőrizze az adatok pontosságát,

-          ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri a felhasználásuk korlátozását,

-          ha az Igazgatóságnak már nincs szüksége az adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy

-          ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

e)      adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Igazgatóság rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés automatizált módon történik.

f)       felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának joga

Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax szám: +36 (1) 391-1410; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://www.naih.hu) panasszal fordulhat, ha véleménye szerint személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.