Dunaipoly.hu - Vakok és gyengénlátók számára

adatvedelem/szerzodeskotes

A szerződéskötéshez kapcsolódó személyes adatok kezeléséről szóló adatkezelési tájékoztató

1.      Az adatkezelő és képviselőjének kiléte, elérhetőségei, az adatvédelmi tisztségviselő elérhetősége

Adatkezelő: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság)

Adatkezelő képviselője: Selmeczi-Kovács Ádám, igazgató

Adatkezelő elérhetőségei:

Székhely: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy

Ügyfélfogadási iroda: 1121 Budapest, Költő u. 21.

Postacím: 1525 Budapest, Pf.: 86.

Hivatali Kapu cím: DINPI

E-mail cím: dinpi@dinpi.hu

Telefon: 06-1/391-4610

Fax: 06-1/200-1168

Honlap: www.dunaipoly.hu

Az adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei: filal@dinpi.hu

2.      A kapcsolódó adatkezelés

 

2.1.A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 

A szerződéskötési eljárással összefüggésben kizárólag a képviseletre és aláírásra jogosult (természetes, meghatalmazott, vagy cégjegyzésre jogosult) személyek, a teljesítésigazoló személyek, a szerződésben megjelölt kapcsolattartók, illetve a szerződés teljesítésében egyéb módon résztvevők vagy közreműködők személyes adatainak kezelése történik, annak érdekében, hogy a szerződés előkészítése, megkötése és teljesítése megvalósulhasson. Más, egyéb célra a megadott személyes adatok nem kerülnek felhasználásra, az harmadik személy részére, jogszabályból eredő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését kivéve, nem kerülnek továbbadásra.

 

2.2.Az adatkezelés jogalapja

Személy megnevezése

 

Személyes adatok

Az adatkezelés jogalapja

természetes személy szerződő fél

név, azonosításhoz szükséges adatok (anyja neve, születési hely és idő), kapcsolattartási adatok (állandó lakcím, értesítési cím, telefonszám, e-mail cím), számlázáshoz szükséges adatok (adóazonosító jele, bankszámlaszám), aláírás

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (szerződés teljesítése)

az Igazgatósággal a szerződő fél képviseletében eljáró, a szerződés aláírására jogosult személy

név,

aláírási címpéldányon (vagy aláírásmintán), vagy meghatalmazáson található, azonosításhoz szükséges adatok (anyja neve, születési hely és idő, beosztás), kapcsolattartási adatok (értesítési cím, telefonszám, e-mail cím), aláírás

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (jogos érdek)

az Igazgatósággal a szerződő fél által teljesítésigazolóként, kapcsolattartóként megjelölt, illetve a szerződés teljesítésében egyéb módon résztvevő vagy közreműködő személy

név, azonosításhoz szükséges adatok (beosztás),

kapcsolattartási adatok (értesítési cím, telefonszám, e-mail cím)

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (jogos érdek)

az Igazgatóság képviseletében eljáró, szerződés aláírására jogosult személy

név, aláírási címpéldányon (vagy aláírásmintán), vagy meghatalmazáson található,

azonosításhoz szükséges adatok (anyja neve, születési hely és idő, beosztás),

kapcsolattartási adatok (értesítési cím, telefonszám, e-mail cím),

aláírás

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (szerződés teljesítése)

az Igazgatóság által teljesítésigazolóként, kapcsolattartóként megjelölt, illetve a szerződés teljesítésében egyéb módon résztvevő vagy közreműködő személy

név,

azonosításhoz szükséges adatok (beosztás),

kapcsolattartási adatok (értesítési cím, telefonszám, e-mail cím)

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (szerződés teljesítése)

 

 

2.3.Az adatkezelés, illetve az adatok tárolásának időtartama

Az Igazgatóság a kapcsolattartás céljából kért adatokat a szerződés teljesítéséig kezeli.

Az Igazgatóság az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó adatokat az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséig kezeli.

Az Igazgatóság a számlázási kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó adatokat a mindenkor hatályos számviteli törvényben meghatározott ideig kezeli.

Az adatkezelés irattári tételenként eltérő őrzési dátummal valósul meg a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 1995. évi LXVI. törvény, és a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint az az alapján kiadott, az Igazgatóság mindenkor hatályos Iratkezelési Szabályzatáról szóló utasításában foglaltak szerint.

3.      Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

 

a)      hozzáférési jog

Ön az 1. pontban rögzített elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a visszajelzést kapjon arról, hogy adatainak a kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon:

- az adatkezelés céljáról,

- a személyes adatok kategóriáiról,

- az adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy annak meghatározása szempontjairól,

- a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogáról.

 

b)      helyesbítéshez való jog

Ön az 1. pontban rögzített elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy kérelmezze, hogy az Igazgatóság késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat, tovább kérje hiányos adatainak kiegészítését.

 

c)      törléshez („elfeledtetéshez” való jog) való jog

Ön az 1. pontban rögzített elérhetőségeken keresztül jogosult kérelmezni, hogy az Igazgatóság késedelem nélkül törölje személyes adatait, ha az Igaztóságnak nincs jogszerű oka az adatkezelésre. Az Igazgatóság pedig köteles az adatokat késedelem nélkül törölni, ha a személyes adatok kezelésére már nincs szükség, abból a célból, amelyre gyűjtötték, illetve ha a személyes adatokat jogellenes kezelte az Igazgatóság, valamint ha az adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

d)      a korlátozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy kérje az adatkezelés korlátozását,

-          ha vitatja az adatok pontosságát, a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Igazgatóság ellenőrizze az adatok pontosságát,

-          ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri a felhasználásuk korlátozását,

-          ha az Igazgatóságnak már nincs szüksége az adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy

-          ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

e)      adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Igazgatóság rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés automatizált módon történik.

 

f)       felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának joga

Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax szám: +36 (1) 391-1410; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://www.naih.hu) panasszal fordulhat, ha véleménye szerint személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.