Dunaipoly.hu - Vakok és gyengénlátók számára

adatvedelem/emegfigyeles

Elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásához kapcsolódó adatvédelmi tájékoztató

1.      Az adatkezelő és képviselőjének kiléte, elérhetőségei, az adatvédelmi tisztségviselő elérhetősége

Adatkezelő: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság)

Adatkezelő képviselője: Füri András, igazgató

Adatkezelő elérhetőségei:

Székhely: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy

Ügyfélfogadási iroda: 1121 Budapest, Költő u. 21.

Postacím: 1525 Budapest, Pf.: 86.

Hivatali Kapu cím: DINPI

E-mail cím: dinpi@dinpi.hu

Telefon: 06-1/391-4610

Fax: 06-1/200-1168

Honlap: www.dunaipoly.hu

Az adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei: konyag@dinpi.hu

2.      Az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásához kapcsolódó adatkezelés

 

2.1.A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Az Igazgatóság a telephelyein vagyonvédelmi és biztonsági célból elektronikus megfigyelőrendszert (videokamerákat) üzemeltet. Az Igazgatóság az elektronikus megfigyelőrendszert az emberi élet, testi épség, valamint vagyonvédelem, illetve esetleges jogszabálysértés vagy panaszok esetén azok hatékony kivizsgálása érdekében alkalmazza.

2.2.Az Igazgatóság az 1. számú mellékletben felsorolt telephelyeken üzemeltet elektronikus megfigyelőrendszert.

 

2.3.Az adatkezelés jogalapja

 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az Igazgatóság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (továbbiakban: Jogos érdek).

 

2.4.Az adatkezelés, illetve az adatok tárolásának időtartama

Az elektronikus megfigyelőrendszer felvételeit az Igazgatóság felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított 30 nap elteltével törli. Ha a felvétel bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként kerül felhasználásra, az eljárás jogerős befejezését követően kerül törlésre.

 

3.      Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

 

a)      hozzáférési jog

Ön az 1. pontban rögzített elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a visszajelzést kapjon arról, hogy adatainak a kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon:

- az adatkezelés céljáról,

- a személyes adatok kategóriáiról,

- az adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy annak meghatározása szempontjairól,

- a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogáról.

 

b)      helyesbítéshez való jog

Ön az 1. pontban rögzített elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy kérelmezze azt, hogy az Igazgatóság késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat, tovább kérje hiányos adatainak kiegészítését.

 

c)      törléshez („elfeledtetéshez” való jog) való jog

Ön az 1. pontban rögzített elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy kérelmezze, hogy az Igazgatóság késedelem nélkül törölje személyes adatait, az Igazgatóság pedig köteles az adatokat késedelem nélkül törölni, ha a személyes adatok kezelésére már nincs szükség, abból a célból, amelyre gyűjtötték, illetve ha az Igazgatóság a személyes adatokat jogellenesen kezelte, valamint ha az adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

d)      a korlátozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy kérje az adatkezelés korlátozását,

-          ha vitatja az adatok pontosságát, a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Igazgatóság ellenőrizze az adatok pontosságát,

-          ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri a felhasználásuk korlátozását,

-          ha az Igazgatóságnak már nincs szüksége az adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy

-          ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

e)      adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Igazgatóság rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés automatizált módon történik.

 

f)       felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának joga

Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax szám: +36 (1) 391-1410; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://www.naih.hu) panasszal fordulhat, ha véleménye szerint személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 

4.      Jogos érdekre vonatkozó érdekmérlegelési teszt az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásához kapcsolódó személyes adatok kezelésére

4.1. Az adatkezelő és/vagy harmadik személy jogos érdeke

4.1.1. Adatkezelő érdeke:

Az Igazgatóság a kamerás megfigyelőrendszert az emberi élet, testi épség, valamint vagyonvédelem, illetve esetleges jogszabálysértés vagy panaszok esetén azok hatékony kivizsgálása érdekében alkalmazza.

4.1.2. Az érdek jogszerűségének igazolása:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az Igazgatóság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5. § (1) bek. c) pontja szerint személyes adat akkor kezelhető, ha  az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos.

4.1.3. A jogos érdek megfelelően konkrét:

A jogos érdek megfelelően konkrét, mert az adatkezelés a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, az esetlegesen előforduló balesetek illetve panaszok körülményeinek vizsgálata érdekében szükséges.

4.1.4. A jogos érdek valódi és releváns:

A jogos érdek valódi, mert az emberi élet, testi épség, valamint vagyonvédelem, illetve esetleges jogszabálysértés vagy panaszok jogszerű kezelése jogszabályok által is meghatározott, valódi védendő érdekek. Az Igazgatóság telephelyein felmerülő rendkívüli eseményekre utaló gyanú kivizsgálásához az Igazgatóságnak alapvető érdeke fűződik. A jogos érdek releváns, mert az emberi élet, testi épség, valamint vagyonvédelem, illetve esetleges jogszabálysértés vagy panaszok jogszerű kezelése, a rendkívüli események kivizsgálása az Igazgatóság gyakorlatában fennálló szükségleten, illetve eseményeken alapszik.

4.1.5. Adatkezeléshez fűződő harmadik személy, társadalom érdeke:

Az adatkezeléshez harmadik személynek vagy általánosságban a társadalomnak az emberi élet, testi épség, valamint vagyonvédelem, illetve esetleges jogszabálysértés vagy panaszok jogszerű kivizsgálása össztársadalmi érdek, mely tágabb értelemben összefügg a bűncselekmények hatékony felderítésével, illetve a közbiztonsággal. Az adatkezelés a panaszok vizsgálatakor a bizonyítási eljárás során a fogyasztók védelmét szolgálja.

4.2. Az adatkezelés szükségessége

4.2.1. Az adatkezelés az érdek eléréséhez feltétlenül szükséges:

Az elektronikus megfigyelő rendszer által történő rögzítés az emberi élet, testi épség, valamint vagyonvédelem, illetve esetleges jogszabálysértés vagy panaszok jogszerű kivizsgálása, a rendkívüli események megelőzése, következményeinek elhárítása, kivizsgálásának segítése, a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértő cselekmények megelőzése céljából történik. E célok eléréséhez az elektronikus megfigyelő rendszer működtetése döntő mértékben járul hozzá, hiszen az események jelentős része megelőzhető, ha az esetleges elkövetők tudják, hogy a cselekményüket kamera fogja rögzíteni, a bekövetkezett események, jogsértések, panaszok jelentős része pedig kivizsgálható a képfelvételek megtekintésével.

4.3. Az érdekek arányosságának mérlegelése

4.3.1. Az Igazgatóság jogos érdeke:

Az Igazgatóság védeni kívánt érdeke jogilag védett, társadalmilag is elismert érdek. Az Igazgatóság jogos érdeke nyomós és kényszerítő jellegű, mert kiemelkedő fontosságú, jogilag elismert érdekekről, illetve alapvető gazdasági érdekről van szó.

4.3.2. Az érintett érdeke:

Az érintett az Igazgatóság telephelyére belépő személy. Az adatkezelés az érintett Polgári Törvénykönyvben személyiségi jogként nevesített képmáshoz való jogát érinti, illetve az érintett információs önrendelkezéshez való jogát, amely végső soron az emberi méltósághoz való alapvető emberi jogból levezetett jogosultság. Az emberi méltósághoz való jog azonban az élethez való joggal együtt élvez abszolút, azaz korlátozhatatlan védelmet. Emellett az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata alapján az emberi méltóságból levezetett egyes jogosultságok, úgymint jelen esetben az információs önrendelkezéshez való jog, annak személyes adatokkal való rendelkezésének aspektusa szükséges és arányos módon korlátozható.

4.3.3. Az adatok jellege:

A kezelt személyes adatok a biztonsági kamera felvételei, az érintettek képmására, mozgására, tartózkodására, magatartására vonatkozó információk. A kamerák látószöge csak a céljukkal összhangban álló területre irányul, a kezelt személyes adatok csupán azon adatok körére korlátozódnak, amelyek feltétlenül szükségesek a személyi és vagyonvédelmi cél megvalósulásához, és kizárólag az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges legrövidebb ideig tároltak.

4.4.Az adatkezelés módja

Az adatkezelés - az adatminimalizálás és célhoz kötöttség elvét megvalósítva – csupán azon adatok körére vonatkozik, amelyek feltétlenül szükségesek a cél eléréséhez. Minden egyes kamera szükségességét és arányosságát az adatkezelő a kihelyezés előtt megvizsgálta. Az Igazgatóság a célhoz kötöttség elvét megvalósítva csupán addig kezeli az érintett személyes adatait, amíg arra a cél megvalósulása érdekében szükség, illetve jogszabály alapján lehetőség van.

Az érintett személyes adatok megismerhetősége szigorúan csak az arra jogosultak számára lehetséges, akiknek munkájuk elvégzéséhez a személyes adatokra szükségük van. Az arra jogosultakon kívül adott esetben hozzáférhet az adatokhoz nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, ügyészség, bíróság, nemzetbiztonsági szolgálatok, illetve nemzetközi jogsegély keretében külföldi hatóság. A felvételeket csak a kérelmező hatóságoknak lehet kiadni.

4.5. Az érdekmérlegelés eredménye

Fentiek alapján az érdekmérlegelési teszt végeredményeképpen megállapítható, hogy az érintett joga nem élvez elsőbbséget az Igazgatóság jogos érdekével szemben, az adatkezelés szükséges és arányos korlátozást valósít meg az érintett vonatkozásában.

 

 

 

 

Elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásához kapcsolódó adatvédelmi tájékoztató

1. számú melléklet

 

 

Telephely megnevezése

Telephely címe

1

Ügyfélfogadási Iroda, Központ

1121 Budapest, Költő u. 21.

2

Pál-völgyi-barlang

1021 Budapest, Szépvölgyi út 162.

3

Szemlő-hegyi-barlang

1025 Budapest, Pusztaszeri út 35.

4

Egreskátai Major

2760 Nagykáta 0570/3 hrsz.

5

Sas-hegyi Látogatóközpont

1112 Budapest, Tájék u. 26.

6

Kökörcsin Ház Erdei Iskola

2509 Esztergom, Strázsa-hegy

7

Ipolyvecei Major

2669 Ipolyvece, 048/3 hrsz.

8

Esztergomi Major

2509 Esztergom 0339a hrsz.