Ugrás a fő tartalomra
 • Rosalia tanulmánykötet 1. - Barina Zoltán: A Gerecse hegység flórája

  Mintegy 10 éves terepi, herbáriumi és könyvtári kutatómunka eredményeként született meg „A Gerecse hegység flórája”.  A kötet más  flóramonográfiákhoz hasonlóan tartalmazza a hegység területéről a mai napig jelzett 1533 edényes növényfaj adatainak részletes felsorolását és értékelésüket. Az előforduló helynevek teljes körű feldolgozása, pontos lokalizációjuk megadása és szinonimikájuk rendezése tudományos értékén túl fontos gyakorlati alkalmazhatóságot is biztosít a kötetnek.

  A kötetben a Gerecse természeti adottságainak és növényföldrajzának leírása mellett megtalálható a hegység területén kutatómunkát végzett 66 botanikusunk életpályájának hosszabb-rövidebb bemutatása.

  A kötet összeállítása során mindvégig a használhatóság volt a fő szempont, így remélhetőleg olyan mű született, mely a Gerecsével foglalkozó különböző szakterületeken dolgozó kutatók, a természetvédelem és minden érdeklődő számára alapműként szolgálhat a jövőben.

  Letöltés
 • Rosalia tanulmánykötet 2. - Nagy József: A Börzsöny hegység edényes flórája

  A szerző fiatal botanikus úgy járta be a Börzsöny hatalmas területét, mint eddig kevesen. A kötetben mintegy 14 év terepi, herbáriumi és irodalmi kutatómunkájának eredményeit összegzi. Rengeteg a saját adata, melyek a flóra „mai” állapotáról adnak képet.  Ezzel nagymértékben gyarapította a hegység flórájáról alkotott eddigi vázlatos ismereteket.

  Az elődök adatainak feldolgozásán túlmenő – térben és időben kiterjedt, friss kutatási eredményeket tartalmazó – ilyen részletes flóraművek alapozzák meg és gazdagítják igazán a hazai növényvilágról alkotott képet. A Börzsöny hegység flórája ezzel alkalmassá vált egy nagyobb léptékű szintézisre.

  A hegység tájai szépek és változatosak, növényvilága színes, tükrözi a Kárpát-medence flórájának sokféleségét. Élőhelyei természetközeliek, részben védettek és fokozottan védettek, amellett, hogy gyönyörködtetőek, természetjárásra, botanikai túrákra, tanösvények kialakítására és a további kutatás számára is alkalmasak.

  „A Börzsöny hegység edényes flórája” hiánypótló munka, méltán kap helyet a magyar flóraművek sorozatában. 

  Letöltés
 • Rosalia tanulmánykötet 5. - A Naszály természetrajza

  A Naszály a sasbérceknek nevezett, környezetükből meredeken kiemelkedő hegyek egyik legszebb hazai példája, a Cserhát-vidék legnyugatibb része. A Kosi-dombságból emelkedik ki. Délről Vác-Pesti Duna-völgy, észak-nyugtról a Börzsönyi-peremhegység veszik körül. Csúcsa (Naszály-csúcs) 651,8 m tengerszint feletti magasságával a környező táj  legmagasabb pontja.

  A tanulmánykötet bemutatja a Naszály hegységen folyó természetvédelmi munkát és a legújabb, botanikai és zoológiai kutatási eredményeket.

  Letöltés
 • Rosalia tanulmánykötet 6. - Természetvédelem és kutatás a Duna-Tisza közi homokhátságon

  A Rosalia sorozat 6. kötete a Duna–Tisza köze száraz, homoki élőhelyeinek természetvédelmi problémáival, az azokra adható helyi léptékű kezelési válaszokkal foglalkozik. Könyvünk az érintett élőhelyekre vonatkozó alkalmazott és alapkutatásokat magában foglaló hatalmas tudásanyagból merít.

  A kötetben elsősorban a 2006 és 2011 között a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság vezetésével megvalósult két LIFE-Nature pályázat fókuszában álló témákból, azaz a nagykőrösi homoki tölgyesek és a pannon bennszülött tartós szegfű (Dianthus diutinus) megőrzéséhez kapcsolódó legfrissebb ismeretekből válogattunk. A tanulmányok bemutatják, hogy mit tudunk jelenleg erről a speciális alföldi élőhelyegyüttesről és növényfajról.

  Ismertetjük a megőrzésük érdekében végrehajtott beavatkozásokat és azok hatásának monitorozását. Mindezt a tágabb tájegység természetvédelmi helyzetét nagyobb léptékben bemutató anyagokba ágyaztuk.

  Letöltés
 • Rosalia tanulmánykötet 7. - Természetvédelem és kutatás a Duna-Tisza közi homokhátságon

  Tápió-vidék természeti értékeit és az ezekhez kapcsolódó kutatási eredményeket foglalja össze tudományos alapossággal és mégis könnyen érthető, olvasmányos formában.

  A könyv teljes terjedelmében megvásárolható  a webshopban.

   

  Letöltés
 • Rosalia tanulmánykötet 8. - Természetvédelem és kutatás a budai Sas-hegyen

  A terület a főváros jellegzetes tájképi eleme, sok látogatót vonz, ezért a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság a természetvédelmi kezelés szempontjából egyfajta "kirakatnak", modellterületnek tekinti. Kötetünkben természetvédelmi szakemberek és kutatók mutatják be a Sas-hegyen elért legfrissebb eredményeket.

  A könyv  teljes terjedelmében megvásárolható  a webshopban.

  Letöltés
 • Rosalia tanulmánykötetek 9. - Erdőállapot-értékelés középhegységi erdeinkben

  A Rosalia sorozat 9. része szemelvényeket mutat be „Az erdei életközösségek védelmét megalapozó többcélú állapotértékelés a magyar Kárpátokban” című kutatási pályázat eredményeiből. A 2012 és 2017 között megvalósult projekt az Északi-középhegység, ezen belül a Börzsöny, a Mátra, a Bükk és az Aggteleki-karszt Natura 2000 erdei élőhelyeinek és a hozzájuk kötődő néhány élőlénycsoport (erdőlakó madarak, denevérek és xilofág rovarok) állományainak megőrzését elősegítő kutatásokat hajtott végre. A kötet első fele egy újszerű erdőállapot-értékelési módszertannak és a három terepidény során végrehajtott erdő-térképezés eredményeinek bemutatásával foglalkozik. A kötet második fele a Börzsönyben végzett zoológiai felmérések adatainak elemzéséből született tanulmányokat tartalmazza. E tanulmányok az erdőlakó madarak és a holtfához kötődő Natura 2000 bogárfajok felmérési adatainak és az erdőállapot-felmérés során született háttéradatoknak összefüggéseit vizsgálják.

  Letöltés
 • Rosalia tanulmánykötetek 10. - Természetvédelem és kutatás a Turjánvidék északi részén

  A Turjánvidék a Duna jégkorszakban elhagyott medrében kialakult, száraz homokbuckákkal tarkított lápos terület, mely a Duna–Tisza közén kb. 100 km hosszan, és néhány kilométer szélességben kíséri végig a folyót. A Rosalia sorozat 10. tagjában e sokszínű, izgalmas világ északi részén, a Turjánvidék Natura 2000 területen zajló tudományos tevékenységet mutatjuk be. A kötet összefoglalja a kutatások és a gyakorlati természetvédelem terén egyaránt nagy múlttal rendelkező Ócsai Tájvédelmi Körzetben, illetve Dabasi Turjános Természetvédelmi Területen eddig elért fontosabb eredményeket. Különleges helyzetet teremt, hogy ezen a területen fekszik hazánk második legnagyobb aktív katonai lőtere, a Táborfalvai Lő- és Gyakorlótér. A nagy természeti gazdagságú katonai terület a kutatók számára korábban nehezen volt bejárható, így természeti értékeit csak felületesen ismertük. Kötetünk közreadja e korábbi ismereteket kiegészítve az utóbbi években zajló intenzív feltárás eredményeivel is. Könyvünk a „Kiemelt jelentőségű természeti értékek megőrzése a Turjánvidék Natura 2000 terület déli részén” című LIFE+ pályázat keretében készült el.

  Letöltés
 • Rosalia kézikönyv 1. - TÁJGAZDÁLKODÁS PANNON GYEPEKEN

   A hazai gyepek túlnyomó része legeltetéses és kaszálásos művelés alatt áll. Ez az évszázadok óta folytatott, hagyományos gazdálkodás olyan értékes természetközeli életközösségek kialakulásához vezetett, melyek megőrzése és védelme kizárólag a megfelelő gazdálkodás fenntartása mellett biztosítható eredményesen. Azonban az elmúlt néhány évtized alatt drasztikusan lecsökkent állatlétszám nagyon megérezhető gyepeink állapotán, azok romlásához, becserjésedéséhez vezetett. Ez a tendencia mind az állattenyésztők, mind a természetvédők elé komoly feladatot állít. Csak közös munkával lehet elérni, hogy a még mindig meglévő természeti értékeinket úgy meg tudjuk őrizni, hogy az a következő generációk számára is élvezhető legyen, illetőleg, hogy megbecsült, jól jövedelmező munkalehetőséget és megélhetést biztosítson a gyepek művelésével foglalkozóknak.

  Gyepeink sokszínűsége gazdálkodási szempontból is eltérő kihívásokat jelent.

  Letöltés
 • ROSALIA kézikönyvek 4. Erdőgazdálkodás és erdőkezelés Natura 2000 területeken

  Az „Élet az erdőben” projekt A projekt célja az volt, hogy elősegítse a magyarországi Natura 2000 erdők védelmét az erdőgazdálkodók, az erdészeti igazgatási szervek, valamint a civil és állami természetvédők közötti kommunikáció erősítésével, illetve a szakirodalmi és szakmai háttér erősítésével. A projekt keretében elkészített megalapozó tanulmányok a különböző erdőgazdálkodási módszerek ökológiai, gazdasági és társadalmi hatásainak elemzésével, összevetésével egyaránt foglalkoztak. A kommunikáció erősítésében nagy hangsúlyt kaptak a személyes részvételen alapuló programok, ezeken közel 2000 szakember és erdőtulajdonos vett részt. A szakmai egyeztetések, kerekasztal-beszélgetések nagy szerepet játszottak a Natura 2000 erdőterületeken folytatott erdőgazdálkodás és természetvédelmi kezelés problémáinak, kihívásainak azonosításában, illetve az esetleges konfliktuskezelésben is. A kapacitásfejlesztési tevékenységek keretében megvalósult tájékoztatók és képzések során (terepi bemutatókon, belföldi és külföldi tanulmányutakon) a résztvevők bővíthették tudásukat a természeti értékekre kedvező hatású erdőgazdálkodási módszereket illetően, illetve információhoz juthattak a Natura 2000 intézkedések hátteréről és a hozzáférhető támogatási lehetôségekről. A projekt eredményeinek hosszú távú fenntartását biztosítják a létrejött szakmai kapcsolatok, illetve az elkészült oktatási, képzési anyagok, kézikönyvek és tájékoztató füzetek, melyek a gyakorlati szakemberek munkáját segítik.

  Letöltés
 • ROSALIA kézikönyvek 3. szlovák nyelvű összefoglalója: Experimentálna eliminácia inváznych druhov rastlín – súhrn

  A kiadvány az "Özönnövények elleni egységes védelem homoki és ártéri élőhelyeken" című pályázat keretében a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2012-2014 támogatásával készült.

  Letöltés
 • ROSALIA Handbooks 3. Practical Experiences in Invasive Alien Plant Control

  The second, revised and expanded edition of this volume was supported by ’Conservation of priority natural values in Turjánvidék Natura 2000 site southern unit’ LIFE+ Nature program (LIFE10NAT/HU/000020). For detailes on the project see www.turjanvidek.hu. The first publication of this volume was funded by the European Regional Development Fund of the European Union (HUSK/1101/2.2.1/0052) (www.husk-cbc.eu; www.hungary-slovakia-cbc.eu). The content of the current volume does not necessarily represent the official position of the European Union.

  Letöltés
 • ROSALIA kézikönyvek 3. Özönnövények visszaszorításának gyakorlati tapasztalatai

  A kiadvány második, átdolgozott és bővített kiadása a „Kiemelt jelentőségű természeti értékek megőrzése a Turjánvidék Natura 2000 terület déli részén” LIFE+ Természet program (LIFE10NAT/HU/000020) támogatásával készült el. Ha többet szeretne megtudni pályázatunkról, keresse fel honlapunkat: www.turjanvidek.hu A kiadvány első kiadása az "Özönnövények elleni egységes védelem homoki és ártéri élőhelyeken" című pályázat keretében a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2012-2014 támogatásával készült.

  Letöltés
 • ROSALIA kézikönyvek 2. Frank Tamás – Szmorad Ferenc: Védett erdők természetességi állapotának fenntartása és fejlesztése

  E kötet megjelenését a Délkelet-európai Transznacionális Együttműködési Program (SEE/B/0010/2.3/X) támogatása tette lehetővé.

  Letöltés
Mint minden weboldal, a dunaipoly.hu is használ cookie-kat, hogy kellemesebb felhasználói élményben legyen része, amikor az oldalunkon jár. Az “Értem” gomb lenyomásával hozzájárulását adja, hogy elfogadja őket. További tudnivalókat a cookie-król adatvédelmi tájékoztatónkban talál.